Kategoria: Z samochodem za pan brat

NIEZALEŻNIE OD NAKAZÓW

Niezależnie od nakazów kodeksu drogowego powinniśmy w każdej sytuacji kierować się zdrowym rozsądkiem oraz podsta­wowymi zasadami kultury na jezdni. Kulturalny kierowca nie za­wsze i nie za wszelką cenę będzie egzekwował swe prawa na jez­dni; ustąpi on pieszym w wielu wypadkach: przepuści ludzi z ma­łymi dziećmi, pozwoli przejść spokojnie przez jezdnię osobom starszym, zrozumie i zaakceptuje postępowanie przechodniów wy­muszających pierwszeństwo w ulewny deszcz. Kulturalny kierow­ca weźmie pod uwagę to, że wielu pieszych, nie będąc kierowca­mi, nie zdaje sobie sprawy z fizycznych możliwości samochodu i   ich niekiedy niewłaściwe postępowanie nie wynika ze złej woli, a po prostu z niewiedzy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

OBSZARY ZABUDOWANE

Bardzo szybki rozwój motoryzacji indywidualnej w kraju pozwala mieć nadzieję, że w niedługim czasie większość pieszych stanowić będą kierowcy, którzy chwilowo są przechodniami. Wów­czas wzajemne zrozumienie pieszych i kierowców znacznie ułatwi ruch na drogach.Gdy spostrzegamy znak drogowy informujący, iż wjeżdżamy w obszar zabudowany, wiemy, że: po pierwsze — musimy zmniej­szyć prędkość jazdy do 60 km/h i’nie przekraczać jej na całym tym obszarze? po drugie — na terenie tym możemy napotkać znaczny ruch lokalny (piesi, rowery, wozy konne, ciągniki rolni­cze itd.), a więc musimy się liczyć z możliwością zaistnienia za­skakujących sytuacji na drodze, wymagających naszej; szybkiej pewnej reakcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

WJAZD NA OBSZAR ZABUDOWANY

Wjeżdżając na obszar zabudowany, powinniśmy więc zwiększyć ostrożność jazdy, przewidywać i być przygoto­wanym na nietypowe zachowanie się  innych użytkowników dro­gi, spodziewać się nie oznaczonych skrzyżowań, wyjazdów – z bram, zwierząt na jezdni itp. oraz brać pod uwagę to, że nie wol­no nam posłużyć się sygnałem dźwiękowym.Oczywiście pewniej możemy jechać na obszarach zabudowa­nych, przez które przechodzi droga główna. Niejednokrotnie spot­kamy się tam ze znakami drogowymi podwyższającymi dopusz­czalną prędkość na tym obszarze. Nie zwalnia nas to jednak od zachowania zwiększonej ostrożności

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

Szczególną ostrożność zachowamy, jadąc przez obszar zabu­dowany drogą boczną, niewielką. W takim wypadku niejedno­krotnie bezpieczniej będzie zmniejszyć prędkość, czasem znacznie poniżej prędkości dopuszczalnej.Jeżeli zamierzamy zrobić dłuższą przerwę w podróży lub tylko zatrzymać się na kilka minut, to musimy wybrać właściwe’ miejsce postoju. Do niedawna praktykowane było zatrzymywanie się w dowolnym miejscu na poboczu drogi lub nawet — lewymi kołami na jezdni. Stale nasilający się ruch na drogach powoduje,że nie możemy postępować tak beztrosko.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji! Zapraszam wszystkich pasjonatów czterech kółek do dyskusji w komentarzach i aktywnego śledzenia bloga!